Class 9

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 4 कृदन्तपदानि

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 4 कृदन्तपदानि Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 4 कृदन्तपदानि GSEB Class 9 Sanskrit कृदन्तपदानि Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखित कृदन्तपदानां प्रकार लिखत। गत्वा पातुम् रक्षितुम् समागत्य उत्तरम्: गत्वा – सम्बन्धक भूतकृदन्त-त्वान्त। पातुम् – हेत्वर्थ कृदन्त – तुमन्त अव्यय। …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 4 कृदन्तपदानि Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 1 पुनरावर्तनम्

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 1 पुनरावर्तनम् Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 1 पुनरावर्तनम् GSEB Class 9 Sanskrit पुनरावर्तनम् Textbook Questions and Answers 1. समुचितेन क्रियापदेन रिक्तानां स्थानां पूर्तिः करणीया। देवगणाः मेघाम् …………………। (यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति) वयम् अग्निम् …………………। (पूजयामि, पूजयामः, पूजयति। अधीशः पाठशालाम् …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 1 पुनरावर्तनम् Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 13 दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तम्

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 13 दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तम् Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 13 दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तम् GSEB Class 9 Sanskrit दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तम् Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose the correct answer from the …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 13 दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तम् Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 दौवारिकस्य सेवानिष्ठा

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 दौवारिकस्य सेवानिष्ठा Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 दौवारिकस्य सेवानिष्ठा GSEB Class 9 Sanskrit दौवारिकस्य सेवानिष्ठा Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose suitable answers from the given alternatives. 1. दौवारिकाः …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 10 दौवारिकस्य सेवानिष्ठा Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 7 अव्ययपदानि

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 7 अव्ययपदानि Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 7 अव्ययपदानि GSEB Class 9 Sanskrit अव्ययपदानि Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितानाम् अव्ययानाम् अर्थं लिखत। कुत्र तदा प्रातः श्वः न वा उत्तरम्: कुत्र – कास्मिन् स्थाने तदा – तस्मिन् काले प्रातः …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 7 अव्ययपदानि Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 6 सन्धिः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 6 सन्धिः Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 6 सन्धिः GSEB Class 9 Sanskrit सन्धिः Textbook Questions and Answers 1. उदाहरणानुसारं पदेषु अनुनासिकं लिखत। उदाहरणम् – शंभु (प-वर्ग) शम्भुः। पंडितः अहंकारः चंपा भंजयितुम् उत्तरम्: पण्डितः अहङ्कारः चम्पा भञ्जयितुम् 2. निम्नलिखितानि …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 6 सन्धिः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 5 सुभाषितवैभवः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 5 सुभाषितवैभवः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 5 सुभाषितवैभवः GSEB Class 9 Sanskrit सुभाषितवैभवः Textbook Questions and Answers 1. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत Choose the correct answer from the given alternatives. 1. चलाचले संसारे कः निश्चलम्? …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 5 सुभाषितवैभवः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 5 समास परिचयः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 5 समास परिचयः Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 5 समास परिचयः GSEB Class 9 Sanskrit समास परिचयः Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितानां पदानां समासनाम लिखत। कुलाचारः तातपुत्रौ मरणासन्नः भोजयुवकौ धाराधिपतिः शाल्मलीतरुः विपत्कालः वापीजलानि उत्तरम्: कुलाचार: – षष्ठी तत्पुरुषः। …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 5 समास परिचयः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता GSEB Class 9 Sanskrit बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 14 हनुमद्वर्णितरामवृत्तान्तः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 14 हनुमद्वर्णितरामवृत्तान्तः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 14 हनुमद्वर्णितरामवृत्तान्तः GSEB Class 9 Sanskrit हनुमद्वर्णितरामवृत्तान्तः Textbook Questions and Answers 1. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose the suitable answers of the following alternatives. 1. रामवृत्तान्तं क: वर्णयति? (क) …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 14 हनुमद्वर्णितरामवृत्तान्तः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 19 विनोदपद्यानि

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 19 विनोदपद्यानि Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 19 विनोदपद्यानि GSEB Class 9 Sanskrit विनोदपद्यानि Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखित – Choose suitable answers of the following alternatives. 1. कंसं क: जघान? …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 19 विनोदपद्यानि Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 15 सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 15 सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 15 सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी GSEB Class 9 Sanskrit सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose suitable answers from following alternatives. …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 15 सुदुर्लभा सर्वमनोरमा वाणी Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 4 वलभी विद्यास्थानम्

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 4 वलभी विद्यास्थानम् Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 4 वलभी विद्यास्थानम् GSEB Class 9 Sanskrit वलभी विद्यास्थानम् Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose the correct answer from the given alternatives: 1. …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 4 वलभी विद्यास्थानम् Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 2 कारक-विभक्तिपरिचयः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 2 कारक-विभक्तिपरिचयः Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Class 10 Sanskrit Grammar अभ्यास 2 कारक-विभक्तिपरिचयः GSEB Class 9 Sanskrit कारक-विभक्तिपरिचयः Textbook Questions and Answers 1. समुचितेन रूपेण रिक्तस्थानानां पूर्तिः करणीयाः। उत्तरम्: 2. निर्देशानुसारं शब्दरूपाणि चिनुत। 1. तृतीया-एकवचनम्। (क) ज्ञानेन (ख) ज्ञाने (ग) ज्ञानायामू (घ) ज्ञानात् …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit अभ्यास 2 कारक-विभक्तिपरिचयः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 9 उपकारहतस्तु कर्तव्यः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 9 उपकारहतस्तु कर्तव्यः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 9 उपकारहतस्तु कर्तव्यः GSEB Class 9 Sanskrit उपकारहतस्तु कर्तव्यः Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose suitable answers from the given alternatives. 1. पुरुषैरधिष्ठितः …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 9 उपकारहतस्तु कर्तव्यः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 17 आचार्यः चरकः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 17 आचार्यः चरकः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 17 आचार्यः चरकः GSEB Class 9 Sanskrit आचार्यः चरकः Textbook Questions and Answers 1. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose suitable answers from following alternatives. 1. चरकसंहितायाः प्रकरणेषु कति …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 17 आचार्यः चरकः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 8 काषायाणां कोऽपराधः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 8 काषायाणां कोऽपराधः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 8 काषायाणां कोऽपराधः GSEB Class 9 Sanskrit काषायाणां कोऽपराधः Textbook Questions and Answers 1. निम्नप्रश्नानाम् उत्तराणि समुचित विकल्पं चित्वा लिखत – Choose suitable answers of the following alternatives. 1. …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 8 काषायाणां कोऽपराधः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 3 परं निधानम् कः

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 3 परं निधानम् कः Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 3 परं निधानम् कः GSEB Class 9 Sanskrit परं निधानम् कः Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत – Choose the correct answer from the …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 3 परं निधानम् कः Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 20 संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम्

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 20 संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 20 संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् GSEB Class 9 Sanskrit संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् Textbook Questions and Answers 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत Choose suitable answers from following alternatives. 1. संस्कृतभाषायां लक्षश्लोकपरिमितः ग्रन्थः …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 20 संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् Read More »

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 12 सुभाषित-सप्तकम्

Gujarat Board GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 12 सुभाषित-सप्तकम् Textbook Exercise Important Questions and Answers Notes Pdf. Gujarat Board Textbook Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 12 सुभाषित-सप्तकम् GSEB Class 9 Sanskrit सुभाषित-सप्तकम् Textbook Questions and Answers 1. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत Choos suitable answers from the given alternatives. 1. पुंसां श्रेयसी का? (क) सनिधिः (ख) …

GSEB Solutions Class 9 Sanskrit Chapter 12 सुभाषित-सप्तकम् Read More »