GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

Gujarat Board GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Textbook Exercise Important Questions and Answers, Notes Pdf.

Gujarat Board Textbook Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Textbook Questions and Answers

1. Sing the following stanza of a poem individually and in group :

चटक, चटक, रे चटक!
चि, चि, कूजसि त्वं विहग!
नीडे निवससि सुखेन डयसे
खादसि फलानि मधुराणि।
विहरसि विमले विपुले गगने
नास्ति जनः खलु वारयिता।।

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

2. Complete the following stanzas of a poem :

(१) मातापितराविह मम न स्तः ……………………… बहुधान्यम् ॥
(२) चणकं स्वीकुरु पिब रे नीरं …………….. तव भाषाम्॥
Answer:
(१) मातापितराविह मम न स्तः
एकाकी खलु खिन्नोऽहम् ।
एहि समीपं चि, चि मित्र!
ददामि तुभ्यं बहुधान्यम् ।।

(२) चणकं स्वीकुरु पिब रे नीरं
त्वं पुनरपि रट चि, चि, चि ।
तोषय मां कुरु मधुरालापं।
पाठय मामपि तव भाषाम् ।।

3. Read the following paragraph carefully :

[Take care of विसर्ग: (visargha) : , अनुनासिकाः (anunasikah) . Email: हनताः(half letter e.g., न्)
शृगालः वदति, “भवान् कः? किमर्थं रोदिति?”
समस्यां ज्ञात्वा अतिकरुणतया सः वदति, “चिन्ता मास्तु। अहं मातुः समीपं
नेष्यामि। मया सह चलतु। सा मम परिचिता अस्ति।”

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

(While reading –
Pronounce ‘शृ’ in ‘शृगालः’ and last visargha : clearly. Pronounce properly of the last halantah of the word ‘भवान्’, visargha of ‘कः’ and anunasikah of the last word किमर्थं (किमर्थम्).
[Do the pronunciation of ‘समस्यां’, ‘समस्याम्’, of ‘अहं’, ‘अहम्’ and of ‘समीपं’, ‘समीपम्’]

4. Read the following numbers, write them in blanks and read them orally:

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit Chapter 9 आम्लं द्राक्षाफलम् 4

5. Match the following Sanskrit words given in Column ‘A’ and the number in Column ‘B’ properly:

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 .1
Answer:
(१) त्रिंशत् – ३०
(२) सप्तत्रिंशत् – ३७
(३) त्रयोविंशतिः – २३
(४) त्रयोदश – १३
(५) एकत्रिंशत् – ३१
(६) चत्वारिंशत् – ४०
(७) पञ्चचत्वारिंशत् – ४५
(८) नवदश – १९
(९) सप्तविंशतिः – २७
(१०) एकविंशतिः – २१
(११) विंशतिः- २०
(१२) एकचत्वारिंशत् – ४१

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

6. Present the picture story ‘विश्वासः नैव कर्तव्यः।’ by puppets :

[Note : Present the story by prompting from behind
to your teacher’s guidance. the curtain according to your teacher’s guidance.]

7. Frame sentences by associating the action with time :

षड्वादने सार्धसप्तवादने सपाद-अष्टवादने नववादने पादोन-एकादशवादने द्वादशवादने दशवादने
पठामि उत्तिष्ठामि दुग्धं पिबामि अभ्यासं करोमि अल्पाहारं करोमि | गृहकार्यं करोमि शयनम् करोमि
GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 .3
(Note : Give only the sentences as can be framed from the table.]
Answer:
(१) प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि।
(I get up at six in the morning.)

(२) प्रातः सार्धसप्तवादने दुग्धं पिबामि ।
(I take milk at half past seven in the morning.)

(३) प्रातः सार्धसप्तवादने अल्पाहारं करोमि।
(I take breakfast at half past seven in the morning.)

(४) प्रातः सपाद-अष्टवादने अभ्यासं करोमि।
(I study at a quarter past eight o’clock in the morning.)

(५) रात्रौ नववादने गृहकार्यं करोमि।
(I do my homework at nine o’clock at night.)

(६) मध्याह्ने द्वादशवादने अभ्यासं करोमि / पुस्तकं पठामि वा।
(I study or read my book at twelve noon.)

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

(७) रात्रौ दशवादने शयनम् करोमि।
(I go to bed at ten at night.)

Sanskrit Digest Std 7 GSEB पुनरावर्तनम् 2 Important Questions and Answers

(१) मध्याह्ने सार्धद्विवादने विद्यालये संस्कृतभाषां पठामि ।
(At half past two in the school I learn Sanskrit.)

(२) मध्याह्ने सपादत्रिवादने विद्यालये गणितशास्त्रं पठामि।
(I learn mathematics at a quarter past three in the afternoon.)

(३) सायम् षड्वादने गृहम् आगच्छामि।।
(I return home at six in the evening.)

(४) सायम् सार्धषड्वादने क्रीडांगणे खेलामि।
(I play on the playground at half past six in the evening.)

(५) सायम् सपादसप्तवादने नदीतटे विहरामि।
(I walk on the riverbank at a quarter past seven in the evening.)

(६) सायम् पादोन-अष्टवादने गृहे रात्रिभोजनं करोमि।
(I take my supper at a quarter to eight in the evening.)

(७) रात्रौ नववादने गृहकार्यं करोमि।
(I do my homework at nine at night.)

(८) रात्रौ सपादनववादने गृहे दूरदर्शनकार्यक्रमं पश्यामि।
(I watch TV programme at home at a quarter past nine at night.)

(९) रात्रौ दशवादने प्रार्थनां करोमि।
(I say my prayer at ten at night.)

(१०) रात्रौ सपाददशवादने शयनं करोमि।
(I go to bed at a quarter past ten at night.)

(११) प्रातः सार्धपञ्चवादने शय्यात्यागं करोमि।
(I leave the bed at half past five in the morning.)

[Note: Make other such sentences using सार्ध, पादोन, सपाद.]

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

8. Draw the picture of a clock showing time and write the time in words :

Example:
GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2. 4

9. Answer the following questions in Sanskrit :

(१) एकदा शृगालः कुत्र गच्छति?
Answer:
एकदा शृगालः वनं गच्छति ।

(२) शृगालः किमर्थम् अत्र तत्र अटति?
Answer:
शृगालः क्षुधाशमनार्थम् अत्र तत्र अटति ।

(३) शृगालः वने किं पश्यति?
Answer:
शृगालः वने द्राक्षालताम् द्राक्षाफलम् च पश्यति ।

(४) कः वित्तकोषं लुण्ठति?
Answer:
द्वौ चोरौ वित्तकोषं लुण्ठतः। अथवा चोरद्वयम् वित्तकोषं लुण्ठति ।

(५) शृगालः किं कथयित्वा पलायनं करोति?
Answer:
“आम्लं द्राक्षाफलम्!” इति कथयित्वा शृगालः पलायनं करोति ।

GSEB Solutions Class 7 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

10. Complete the following paragraph by writing proper words in the blanks from those given in the brackets :

(सायंकाले, सप्तवादने, इच्छति, करोति, गान्धीनगरं, गच्छति, नमति, आगच्छति, नगरे)
सुधा अमरावतीनाम्नि ……………… वसति । एकदा सा गूर्जरप्रदेशस्य दर्शनं कर्तुम् ……….। सा गूर्जरप्रदेशं ……………….। गान्धीनगरं गूर्जरप्रदेशस्य मुख्यनगरम् अस्ति। अतः सा ……………. गच्छति। प्रातः …………….. सा गान्धीमन्दिरं प्रति गच्छति । गान्धिमहाशयं भक्तिभावपूर्वकं ………………..। तत्र एकघण्टापर्यन्तं तिष्ठति। ततः सा सचिवालयम् ………………। मध्याहने द्वादशवादने सा सचिवमहोदयेन सह वार्तालापं करोति । तदनन्तरं सा भोजनं ………. सप्तवादने सा अमरावतीं गच्छति।
Answer:
सुधा अमरावतीनाम्नि नगरे वसति। एकदा सा गूर्जरप्रदेशस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छति। सा गूर्जरप्रदेशं गच्छति। गान्धीनगरं गूर्जरप्रदेशस्य मुख्यनगरम् अस्ति। अतः सा गान्धीनगरं गच्छति । प्रातः सप्तवादने सा गान्धीमन्दिरं प्रति गच्छति। गान्धिमहाशयं भक्तिभावपूर्वकं नमति । तत्र एकघण्टापर्यन्तं तिष्ठति । ततः सा सचिवालयम् आगच्छति । मध्याह्ने द्वादशवादने सा सचिवमहोदयेन सह वार्तालापं करोति। तदनन्तरं सा भोजनं करोति। सायंकाले सप्तवादने सा अमरा

11. Draw a picture of any place of your village or town and write its name in Sanskrit.

(“The playground of the village’ or ‘a bank of a river’ can be drawn. Draw the picture with your teacher’s help and write its name in Sanskrit.)

[Meanings of difficult words :
कर्तुम् – to do. मुख्यनगरम् – capital. गान्धिमहाशयम् – to Mahatma Gandhi. एकघण्टापर्यन्तम् – for an hour. सचिवालयम् – at Sachivalay. सचिवमहोदयेनसह – with a minister. वार्तालापम् – conversation. तदनन्तरम् – then]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *