GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1

Gujarat Board GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1 Textbook Questions and Answers, Notes Pdf.

Gujarat Board Textbook Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Textbook Questions and Answers

1. Copy the following words :
નીચે આપેલા શબ્દોનું અનુલેખન કરો :

 1. शुण्डा
 2. सृष्टिः
 3. कर्णी
 4. पुच्छम्
 5. क्रीडति
 6. अद्य
 7. ह्यः
 8. श्वः

(Write each word carefully and neatly twice in your notebook.)

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

2. Join ‘A’ with ‘B’ appropriately:
યોગ્ય જોડકાં જોડો :

‘A’ ‘B’
(१) हस्ती (१) भाण्डाकारम्
(२) कदलीसदृशी (२) दैवी सृष्टिः
(३) उदरम् (३) शूर्पाकारौ
(४) कर्णी (४) दी?
(५) दन्तौ (५) शुण्डा

Answer:

‘A’ ‘B’
(१) हस्ती दैवी सृष्टिः
(२) कदलीसदृशी शुण्डा
(३) उदरम् भाण्डाकारम्
(४) कर्णौ शूर्पाकारौ
(५) दन्तौ दीर्घो।

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

3. Selecting the word from the brackets, write the names of the parts of the elephant :
નીચે આપેલા હાથીના ચિત્રોમાં કોષ્ટકમાંથી શબ્દ પસંદ કરી અંગોનાં નામ લખો :
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1 2
(शुण्डा, दन्तौ, कर्णः, उदरम्, पादाः, पुच्छम्, नेत्रम्)
उत्तर:
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1 5

4. Think and write appropriate words in the following and complete the sentences:
નીચે આપેલાં ખાનાંઓમાં વિચારીને લખો:

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1 3
उत्तर:
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 4

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

5. In the following picture, join the nouns on the basis of the verbs and frame the sentences:
નીચે ચિત્રમાં આપેલાં ક્રિયાપદોને આધારે નામપદ જોડીને વાક્યો બનાવો :
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Sem 1 4
उत्तर:

 1. फलम् पतति।
 2. बालः क्रीडति (बालाः क्रीडन्ति)।
 3. धेनुः चरति।
 4. बालकः उपविशति।
 5. कुक्कुरः पिबति।
 6. छात्रा लिखति।
 7. वानरः फलम् क्षिपति।

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

6. Arrange the following sentences in proper orders of events:
નીચેનાં વાક્યો ઘટનાક્રમ મુજબ ગોઠવો :

 1. काकः सुवर्णहारम् अपहरति।
 2. सर्पः एकं शावकं खादति ।
 3. काकः नदी प्रति गच्छति।
 4. अधुना सुखेन वसामि ।
 5. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति ।

Answer:
Proper order of the given sentences :

 1. सर्पः एकं शावकं खादति।
 2. काकः नदी प्रति गच्छति।
 3. तत्र राजकुमारी स्नानं करोति ।
 4. काकः सुवर्णहारम् अपहरति ।
 5. अधुना सुखेन वसामि।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *