GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

Gujarat Board GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Textbook Questions and Answers, Notes Pdf.

Gujarat Board Textbook Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 Textbook Questions and Answers

1. Copy the following words :

(१) शुण्डा (२) सृष्टिः (३) कर्णी (४) पुच्छम् (५) क्रीडति (६) अद्य (७) ह्यः (८) श्वः
(Write each word carefully and neatly twice in your notebook.)

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

2. Join ‘A’ with ‘B’ appropriately:

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 3
Answer:
(१) हस्ती – दैवी सृष्टिः
(२) कदलीसदृशी – शुण्डा
(३) उदरम् – भाण्डाकारम्
(४) कर्णी – शूर्पाकारौ
(५) दन्तौ – दीर्घो ।

3. Selecting the word from the brackets, write the names of the parts of the elephant :

(शुण्डा, दन्तौ, कर्णः, उदरम्, पादाः, पुच्छम्, नेत्रम्) कर्णः
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 7

4. Think and write appropriate words in the followings and complete the sentences:

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 4

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

5. In the following picture, join the nouns on the basis of the verbs and frame the sentences:

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 2

(१) फलम् पतति।
(२) बालः क्रीडति (बालाः क्रीडन्ति)।
(३) धेनुः चरति।
( ४ ) बालकः उपविशति।
(५) कुक्कुरः पिबति।
(६) छात्रा लिखति।
(७) वानरः फलम् क्षिपति।

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

6. Arrange the following sentences in proper orders of events:

(१) काकः सुवर्णहारम् अपहरति।
(२) सर्पः एकं शावकं खादति ।
(३) काकः नदी प्रति गच्छति।
(४) अधुना सुखेन वसामि ।
(५) तत्र राजकुमारी स्नानं करोति ।
Answer:
Proper order of the given sentences :
(१) सर्पः एकं शावकं खादति।
(२) काकः नदी प्रति गच्छति।
(३) तत्र राजकुमारी स्नानं करोति ।
(४) काकः सुवर्णहारम् अपहरति ।
(५) अधुना सुखेन वसामि।

GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2

Sanskrit Digest Std 6 GSEB पुनरावर्तनम् 2 Important Questions and Answers

Watch the time in the given clocks and write the correct time In Sanskrit words:
GSEB Solutions Class 6 Sanskrit पुनरावर्तनम् 2 5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *