GSEB Solutions Class 6 Maths Chapter 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી Ex 5.3

Gujarat Board GSEB Solutions Class 6 Maths Chapter 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી Ex 5.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

Gujarat Board Textbook Solutions Class 6 Maths Chapter 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી Ex 5.3

પ્રશ્ન 1.
નીચેનાં જોડકાં જોડોઃ

વિભાગ “અ”

વિભાગ “બ”

(i) સરળકોણ (a) આંટાના ¼ ભાગથી નાનો
(ii) કાટખૂણો (b) આંટાના અડધાથી વધારે
(iii) લઘુકોણ (c) આંટાના અડધા
(iv) ગુરુકોણ (d) આંટાનો ¼ તે ભાગ
(v) પ્રતિબિંબકોણ (e) આંટાના ¼ છે ½ અને તે ભાગની વચ્ચે
(f) એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ

જવાબ :
(i) સરળકોણ → (c) આંટાના અડધા
(ii) કાટખૂણો → (d) આંટાનો \(\frac{1}{4}\) ભાગ
(iii) લઘુકોણ → (a) આંટાના \(\frac{1}{4}\) ભાગથી નાનો
(iv) ગુરુકોણ → (e ) આંટાના છે \(\frac{1}{4}\) અને \(\frac{1}{2}\) તે ભાગની વચ્ચે
(v) પ્રતિબિંબકોણ → (b) આંટાના અડધાથી વધારે

GSEB Solutions Class 6 Maths Chapter 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી Ex 5.3

પ્રશ્ન 2.
નીચે દર્શાવેલ ખૂણાઓનું કાટખૂણો, લઘુકોણ, ગુરુકોણ, સરળકોણ અને પ્રતિબિંબકોણમાં વર્ગીકરણ કરોઃ
GSEB Solutions Class 6 Maths Chapter 5 પાયાના આકારોની સમજૂતી Ex 5.3 1
જવાબ:
(a) લઘુકોણ છે. કારણ આપેલ ખૂણાનું માપ કાટખૂણા કરતાં ઓછું છે.
(b) ગુરુકોણ છે. કારણ આપેલ ખૂણાનું માપ કાટખૂણા કરતાં વધુ છે.
(c) કાટખૂણો છે.
(d) પ્રતિબિંબકોણ છે. કારણ આપેલ ખૂણાનું માપ સરળકોણ કરતાં વધુ છે.
(e ) સરળકોણ છે. કારણ આપેલ ખૂણાનું માપ બે કાટખૂણા જેટલું છે.
(f) લઘુકોણ છે. કારણ આપેલ બંને ખૂણાનાં માપ કાટખૂણા કરતાં ઓછાં છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *