Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

Gujarat Board GSEB Std 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ Textbook Exercise Important Questions and Answers, Notes Pdf.

Std 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ Textbook Questions and Answers

જળનગરી વેનિસ સ્વાધ્યાય

1. નીચેના પ્રશ્નોના એક – એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો.

પ્રશ્ન 1.
વેનિસની મોહકતા શેમાં છે?
ઉત્તરઃ
વેનિસની મોહકતા એડ્રિયાટિક સમુદ્રના 114 ટાપુમાં રૂં વસેલું હોવાને કારણે છે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
ગંડોલા શું છે?
ઉત્તરઃ
ગંડોલા એટલે સાંકડી પણ સુંદર ઘાટની કલામય હોડીઓ.

પ્રશ્ન 3.
ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને શું કહે છે?
ઉત્તરઃ
ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને પિઆન્ઝા’ કહે છે.

પ્રશ્ન 4.
વેનિસ કોની પ્રણયભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત છે?
ઉત્તરઃ
વેનિસ ડેસ્કેમોના અને શેક્સપિયરની પ્રણયભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત છે.

પ્રશ્ન 5.
વેનિસનો સુપ્રસિદ્ધ ચોક કયો છે?
ઉત્તરઃ
વેનિસનો સુપ્રસિદ્ધ ચોક “સાન માર્કો પિઆન્ઝા’ છે.

2. નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યમાં ઉત્તર લખો.

પ્રશ્ન 1.
યુરોપમાં સ્થાપત્યકલાના સ્વામી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે?
ઉત્તરઃ
વેનિસ શહેર તેની ભૌગોલિક સીમા જળમાર્ગો અને સૌંદર્યમાં અનુપમ છે. તેની સાથે સાથે તેના સ્થાપત્યકલાના અત્યંત સુંદર અને અદ્ભુત નમૂનાથી ભરપૂર છે. એક જુઓ અને એક ભૂલો. એટલે જ રસ્કિન જેવા સ્થાપત્યકલાના નિષ્ણાતે ત્યાં વર્ષો ગાળી વેનિસની આ કળા પર અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો છે.

જગતને ભૂલી ગયો હોય તેમ રસ્કિને વર્ષો વેનિસની સ્થાપત્યકલા પાછળ ગાળેલા. આપણે રસ્કિનને “Unto this Lastથી વધારે ઓળખીએ છીએ, પણ યુરોપ એને સ્થાપત્યકલાના સ્વામી તરીકે ઓળખે છે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
વેનિસમાં કયાં કયાં રમણીય સ્થાનો છે?
ઉત્તરઃ
114 ટાપુઓમાં વસેલી વેનિસનગરી અત્યંત મોહક છે. વાહનવ્યવહાર તરીકે ગંડોલા મુખ્ય છે. ગંડોલાના નાવિકો અંતરને ઓગાળી દે એવું સંગીત વહાવે છે, જાણે વૃંદાવનમાં વાગતી વેણુનો નાદ. રાત્રે વિવિધ રંગોની લાઇટના પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ ગ્રાન્ડ કેનાલને મુગ્ધ અને નયનરમ્ય બનાવે છે.

વેનિસની કેડે શોભતી ઘુઘરિયાના કિંદોરા સમી આ કૅનાલ રાત્રે સાતસરા હારની જેમ શોભી ઊઠે છે. તેની આ શોભા સાથે રેલાતા સંગીતના સૂરો ઇંદ્રલોકની યાદ આપે છે. પ્રભાતનાં સુવર્ણકિરણોથી વેનિસ સુવર્ણનગરી જેવી ઝળહળી ઊઠે છે.

સમુદ્ર પર રેલાતો સૂર્યપ્રકાશ, નાનાં – મોટાં મોજાઓ પરથી સરકતી હોડીઓ અને હવાની ગુલાબી તાજગી આંતરમનને તરોતાજા બનાવે છે. ગાઢ વૃક્ષો પર પડતા સૂર્યપ્રકાશની રોશની સુવર્ણરજ જેવી લાગે છે. આમ, સમુદ્ર પરની આફ્લાદક અને સ્કૂર્તિદાયક સફર માર્કોપોલોનું સ્મરણ કરાવે છે.

પ્રશ્ન 3.
લેખિકાએ વેનિસમાં શી મુશ્કેલી અનુભવી?
ઉત્તર :
યુરોપનો મોટા ભાગનો પ્રવાસ ભાઈ સાથે કરેલો પણ વેનિસનો પ્રવાસ અમે એકલાએ કરેલો. જે હોટેલમાં રાત રોકાવાની વ્યવસ્થા કરેલી તેના માલિકને અંગ્રેજીનો આંકડોય ન આવડે અને અમે ઇટાલિયન ન સમજીએ તેથી અજાણ્યા દેશમાં ભાષાની ઠીક ઠીક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.

સામાન્ય રીતે હોટેલમાં પાસપોર્ટ જોવા માગે અને પછી પાછો આપી દે પણ હોટેલ માલિકે ટેબલના ખાનામાં મૂકી દીધો. હોટેલની રકમ ભરી હતી એની રસીદ પણ લઈ લીધી. અમે પાસપોર્ટ પાછો આપવાની માગણી કરી એણે કંઈક કહ્યું અમે ન સમજી શક્યા. અજાણ્યા દેશમાં અમે નિરાધાર બની ગયા.

દુર્ભાગ્યે હોટેલ ખૂણામાં હતી. અને પ્રદર્શનનું અને તેના નામના તોરણનું નિશાન રાખીને ગ્રાન્ડ કેનાલનું સૌંદર્ય જોવા નીકળ્યા. મોડી રાત્રે પાછા ફરતી વખતે ઘણું ચાલ્યા છતાં નિશાન ન મળ્યું પછી ખબર પડી કે પ્રદર્શન ઉઠવાઈ ગયું હતું.

અમે ખૂબ રખડ્યાં, અનેકને વિનાવ્યા, ખૂબ મૂંઝાયા, કાંઈ સૂઝે નહીં, અતિશય ઠંડી હવે શું કરવું એની સમજ ન પડે. આખરે એક બહેને કાગળ પર લીટીઓ દોરીને અમને થોડું સમજાવ્યું થોડું સમજ્યા અને આગળ વધ્યા.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

હોટેલ પાસે આવીને એક ભાઈને પૂછ્યું એણે નાટકીય ઢબે સામે લખેલું હોટેલનું નામ બતાવ્યું. અમે હસી પડ્યા. આમ, અજાણ્યા દેશમાં અમે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો.

Std 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ Additional Important Questions and Answers

જળનગરી વેનિસ પ્રશ્નોત્તર

1. નીચેના પ્રશ્નનો સવિસ્તર (આશરે 100 શબ્દોમાં) ઉત્તર લખો [4 ગુણ)

પ્રશ્ન 1.
જળનગરી વેનિસ વિશે દસ – બાર વાક્યોમાં ટૂંક નોંધ લખો.
ઉત્તરઃ
114 ટાપુઓમાં વસેલી વેનિસનગરી અત્યંત મોહક છે. વાહનવ્યવહાર તરીકે ગંડોલા મુખ્ય છે. ગંડોલાના નાવિકો અંતરને ઓગાળી દે એવું સંગીત વહાવે છે, જાણે વૃંદાવનમાં વાગતી વેણુનો નાદ. રાત્રે વિવિધ રંગોની લાઈટના પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ ગ્રાન્ડ કેનાલને મુગ્ધ અને નયનરમ્ય બનાવે છે.

વેનિસની કેડે શોભતી ઘુઘરિયાળા કંદોરા સમી આ કેનાલ રાત્રે સાતસરા હારની જેમ શોભી ઊઠે છે. તેની આ શોભા સાથે રેલાતા સંગીતના સૂરો ઇંદ્રલોકની યાદ આપે છે.

પ્રભાતનાં સુવર્ણકિરણોથી વેનિસ સુવર્ણનગરી જેવી ઝળહળી ઊઠે છે. સમુદ્ર પર રેલાતો સૂર્યપ્રકાશ, નાનાં – મોટાં મોજાઓ પરથી સરકતી હોડીઓ અને હવાની ગુલાબી તાજગી આંતરમનને તરોતાજા બનાવે છે.

ગાઢ વૃક્ષો પર પડતા સૂર્યપ્રકાશની રોશની સુવર્ણરજ જેવી લાગે છે. આમ, સમુદ્ર પરની આફ્લાદક અને સ્કૂર્તિદાયક સફર માર્કોપોલોનું સ્મરણ કરાવે છે.

વેનિસ શહેર તેની ભૌગોલિક સીમા જળમાર્ગો અને સૌંદર્યમાં અનુપમ છે. તેની સાથે સાથે તેના સ્થાપત્યકલાના અત્યંત સુંદર અને અદ્ભુત નમૂનાથી ભરપૂર છે. એક જુઓ અને એક ભૂલો, એટલે જ રસ્કિન જેવા સ્થાપત્યકલાના નિષ્ણાતે ત્યાં વર્ષો ગાળી વેનિસની આ કળા પર અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો છે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

જગતને ભૂલી ગયો હોય તેમ રસ્કિને વર્ષો વેનિસની સ્થાપત્યકલા પાછળ ગાળેલા. આપણે રસ્કિનને “Unto this Last થી વધારે ઓળખીએ છીએ.

2. નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો: [1 ગુણ)

પ્રશ્ન 1.
“જળનગરી વેનિસ’ પાઠના અનુવાદક કોણ છે?
ઉત્તર:
‘જળનગરી વેનિસ પાઠના અનુવાદક મૃદુલાબહેન મહેતા છે.

પ્રશ્ન 2.
“જળનગરી વેનિસ’ પાઠનો પ્રકાર જણાવો.
ઉત્તરઃ
“જળનગરી વેનિસ’ પાઠનો પ્રકાર પ્રવાસનિબંધ છે.

પ્રશ્ન 3.
“જળનગરી વેનિસ’ પ્રવાસનિબંધમાં શાનું રોચક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે?
ઉત્તરઃ
“જળનગરી વેનિસ’ પ્રવાસનિબંધમાં વેનિસના ભૌગોલિક સ્થાન અને તેના વિસ્તારનું રોચક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન 4.
“સાઇકલ, સ્કૂટર, મોટર કશું જ વેનિસની ભૂમિને સ્પર્શ નહિ તેવો આશીર્વાદ છે.” એમ કહેવાનો લેખિકાનો ક્યો આશય છે?
ઉત્તરઃ
વેનિસ એડ્રિયાટિક સમુદ્રના 114 ટાપુઓ પર વસેલી 3 જળનગરી છે માટે સાઇકલ, સ્કૂટર, મોટર ત્યાં ચાલે જ નહીં.

3. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો : [1 ગુણ).

પ્રશ્ન 1.
જળનગરી વેનિસ પાઠનો પ્રકાર જણાવો.
A. નવલિકા
B. ટૂંકી વાર્તા
C. પ્રવાસનિબંધ
D. ચરિત્રલેખ
ઉત્તરઃ
C. પ્રવાસનિબંધ

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
પરભાષાના પ્રભાવમાં આપણે ઘણી વખત …
A. સંસ્કૃતિને ભૂલી જઈએ છીએ.
B. સારાસારનું ભાન ભૂલી જઈએ છીએ.
C. જન્મભૂમિને અન્યાય કરી બેસીએ છીએ.
D. માતૃભાષાને અન્યાય કરી બેસીએ છીએ.
ઉત્તરઃ
D. માતૃભાષાને અન્યાય કરી બેસીએ છીએ.

પ્રશ્ન 3.
વેનિસની મોહકતા શાને કારણે છે?
A. એડ્રિયાટિક સમુદ્રના 114 ટાપુઓને
B. કલાત્મક હોડી ગંડોલાને
C. નાવિકોના મધુર સંગીતને
D. પિઆન્ઝાની સુંદરતાને
ઉત્તરઃ
A. એડ્રિયાટિક સમુદ્રના 114 ટાપુઓને

પ્રશ્ન 4.
‘જળનગરી વેનિસ’ પાઠના અનુવાદક કોણ છે?
A. લાભુબહેન મહેતા
B. મૃદુલાબહેન મહેતા
C. ઈશ્વર પેટલીકર
D. ચંદ્રવદન મહેતા
ઉત્તરઃ
B. મૃદુલાબહેન મહેતા

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 5.
ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને શું કહે છે?
A. ટાપુ
B. હોડી
C. પિઆત્ના
D. પ્રણયભૂમિ
ઉત્તરઃ
C. પિઆન્ઝા

પ્રશ્ન 6.
વેનિસના જળમાર્ગોની રોચતા શાને કારણે છે?
A. સ્થાપત્ય
B. વેનિસની સુંદરતા
C. ભૌગોલિક સીમા
D. માર્કોપોલો
ઉત્તરઃ
A. સ્થાપત્ય

પ્રશ્ન 7.
વેનિસની આંખને આંજી દે તેવી રોશની અને રેલાતું મધુર સંગીત શાની યાદ અપાવે છે?
A. સ્વર્ગલોક
B. ઇંદ્રલોક
C. પૃથ્વીલોક
D. પાતાળલોક
ઉત્તરઃ
B. ઇંદ્રલોક

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 8.
ઇટલી પાસે કઈ કઈ કલાની વિપુલ સંપત્તિ છે?
A. વેદ અને ઋચાઓ
B. સાધુ – સંતો
C. ધર્મગ્રંથો – ઉપનિષદો
D. શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સંગીત અને ચિત્રકામ
ઉત્તરઃ
D. શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સંગીત અને ચિત્રકામ

પ્રશ્ન 9.
ઇટલીના ત્રણ પ્રખ્યાત ચિત્રકારો તરીકે કોને કોને ગણાવ્યા છે?
A. ટીશ, ટીન્ટોરેન્ટો, વેરોનીઝ
B. માર્કોપોલો, શેક્સપિયર
C. શેક્સપિયર, ઓપેલો, માર્કોપોલો –
D. ડેડેમોના, રસ્કિન, ટીશ
ઉત્તરઃ
A. ટીશ, ટીન્ટોરેન્ટો, વેરોનીઝ

જળનગરી વેનિસ વ્યાકરણ

1. નીચેનાં વાક્યોમાંથી કયા વાક્યનો પદક્રમ યોગ્ય છે તે જણાવોઃ

પ્રશ્ન 1.
A. જગતનું અનુપમ લાવણ્યભર્યું શહેર તે વેનિસ.
B. પહાડી પ્રદેશ ઇટાલી છે.
C. આવો અનુભવ આફ્રિકામાં થયેલો અમને પણ.
D. ખરીદવા ગયા પાછા ફરતા અમે ફળ.
ઉત્તરઃ
A. જગતનું અનુપમ લાવણ્યભર્યું શહેર તે વેનિસ.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
A. નાવિકો ગંડોલાના અંતરને દેતું ઓગાળી મધુર સંગીત રેલાવે.
B. ઇટાલિયન મુસાફરો સંગીતના શોખીન હતા.
C. રાજનંદિનીના શણગારને તેવો પ્રકૃતિનો શરમાવે શણગાર.
D. પર સ્ટેશન ગાડી ઊભી આવી મિલાનના.
ઉત્તરઃ
B. ઇટાલિયન મુસાફરો સંગીતના શોખીન હતા.

પ્રશ્ન 3.
A. દેશ દરેક આગ્રહી પોતાની હોય ભાષાનો.
B. બહાર નીકળ્યાં ભારતીય કે એક કુટુંબ દેખાયું.
C. ઊંચો સ્તંભ એક છે ચોકમાં વચ્ચે.
D. સાન માર્કોની બાજુમાં એક મકાન ઉપર મોટો તોતિંગ ઘંટ છે.
ઉત્તરઃ
D. સાન માર્કોની બાજુમાં એક મકાન ઉપર મોટો તોતિંગ ઘંટ છે.

2. નીચેના વાક્યમાં ખોટા સંયોજકનો પ્રયોગ કર્યો છે તે સુધારી વાક્ય ફરીથી લખોઃ

પ્રશ્ન 1.
માંસાહારી પ્રજા અને બંદૂક સુલભ કે પક્ષીહીન પ્રદેશમાં કબૂતરો સોને મનોહર લાગે.
ઉત્તરઃ
માંસાહારી પ્રજા અને બંદૂક સુલભ એટલે પક્ષીહીન પ્રદેશમાં કબૂતરો સૌને મનોહર લાગે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
નાના નાના ટાપુઓ છે અને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવા જળમાર્ગો જ છે.
ઉત્તરઃ
નાના નાના ટાપુઓ છે તેથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવા જળમાર્ગો જ છે.

પ્રશ્ન 3.
બે માળ વચ્ચેની કમાનો અને દીવાલો પરની કોતરણી કારણે તે ખૂબ શોભે છે.
ઉત્તરઃ
બે માળ વચ્ચેની કમાનો અને દીવાલો પરની કોતરણીને કારણે તે ખૂબ શોભે છે.

3. નીચેનાં વાક્યોમાં યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી વાક્ય ફરીથી લખો ?

પ્રશ્ન 1.
જે હોટેલમાં રાત રહેવાની મારા ભાઈએ ગોઠવણ કરી છે હતી તેનો માલિક અંગ્રેજીનો આંકડો ન સમજે અને અમે ઇટાલિયન ન સમજીએ
ઉત્તરઃ
જે હોટેલમાં રાત રહેવાની મારા ભાઈએ ગોઠવણ કરી હતી, તેનો માલિક અંગ્રેજીનો આંકડો ન સમજે અને અમે ઇટાલિયન ન સમજીએ!

પ્રશ્ન 2.
એક ગુજરાતી કુટુંબે હાથ હલાવ્યા કેમ છો ફરવા આવ્યા ભારતથી તમે
ઉત્તર:
એક ગુજરાતી કુટુંબે હાથ હલાવ્યા, “કેમ છો? ફરવા આવ્યા? ભારતથી? તમે?”

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 3.
જુદી જુદી બાંધણીનાં રૂપાળાં મકાનો છટાથી પાણીમાં ઊભાં છે શી એમની છટા
ઉત્તરઃ
જુદી જુદી બાંધણીનાં રૂપાળાં મકાનો છટાથી પાણીમાં ઊભાં છે. શી એમની છટા !

4. નીચેનાં વાક્યોમાં યોગ્ય પ્રત્યય મૂકી વાક્ય ફરીથી લખોઃ

પ્રશ્ન 1.
યુરોપ મોટા ભાગ મુસાફરી અમે ભાઈ સાથે કરી.
ઉત્તરઃ
યુરોપની મોટા ભાગની મુસાફરી અમે ભાઈ સાથે કરી.

પ્રશ્ન 2.
સાન માર્કો બાજુ એક તોતિંગ ઘંટ છે.
ઉત્તરઃ
સાન માર્કોની બાજુમાં એક તોતિંગ ઘંટ છે.

પ્રશ્ન 3.
ઇટાલી અને કદાચ જગત અનુપમ લાવણ્યભર્યું શહેર તે વેનિસ.
ઉત્તરઃ
ઇટાલીનું અને કદાચ જગતનું અનુપમ લાવણ્યભર્યું શહેર છે તે વેનિસ.

5. નીચેનાં વાક્યોમાં યોગ્ય વિરામચિહ્નો મૂકી વાક્ય ફરીથી લખો:

પ્રશ્ન 1.
અહો જનોની ચિર યુદ્ધશ્રદ્ધાની પંક્તિ યાદ આવ્યા વિના ન રહે
ઉત્તરઃ
“અહો જનોની, ચિર યુદ્ધશ્રદ્ધાની પંક્તિ યાદ આવ્યા વિના ન રહે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 2.
લે તું તો કેન્યામાં જન્મી છે તો તને સ્વાહિલી નથી આવડતું
ઉત્તરઃ
“લે, તું તો કેન્યામાં જન્મી છે. તો તને સ્વાહિલી નથી આવડતું?”

પ્રશ્ન 3.
વેનિસનું સૌંદર્ય ચડે કે આ સૃષ્ટિસૌંદર્ય
ઉત્તરઃ
વેનિસનું સૌંદર્ય ચડે કે આ સૃષ્ટિસૌંદર્ય?

6. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખોઃ

પ્રશ્ન 1.
નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો :
તુંબડીમાં કાંકરાં હોવા
A. મનમાં વિચારો ન હોવો
B. શરીર સ્વસ્થ ન હોવું
C. તુંબડું નકામું હોવું
D. કશી જ સમજણ ન પડવી
ઉત્તરઃ
D. કશી જ સમજણ ન પડવી

પ્રશ્ન 2.
નીચેના સામાસિક શબ્દોના અર્થ આપો?

a. ગંડોલા
A. સાંકડી કલાત્મક હોડી
B વેનિસનો એક ચોક
C. સાતસરો હાર
D. જળનગરી વેનિસ
ઉત્તરઃ
A. સાંકડી કલાત્મક હોડી

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

b. નિજાનંદ
A. અનંત આનંદ
B. આનંદનો અતિરેક
C. પોતાનો આનંદ
D. બીજાને અપાતો આનંદ
ઉત્તરઃ
C. પોતાનો આનંદ

પ્રશ્ન 3.
નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ શોધોઃ

a. તાદશ્ય
A. સુંદર
B. આબેહૂબ
C. જાહોજલાલી
D. મોહક
ઉત્તરઃ
B. આબેહૂબ

b. તુમુલ
A. નયનરમ્ય
B. ડહોળાયેલું
C. સુંદર
D. ભયંકર
ઉત્તરઃ
D. ભયંકર

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

c. વિપુલ
A. મનોહર
B. પુષ્કળ
C. કલાત્મક
D. હરકત
ઉત્તરઃ
B. પુષ્કળ

પ્રશ્ન 4.
નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધો:

a. દુર્ભાગ્ય
A. બદ્રનસીબ
B. કમનસીબ
C. સદ્ભાગ્ય
D. સુપ્રસિદ્ધ
ઉત્તરઃ
C. સદ્ભાગ્ય

b. નિરર્થક
A. અર્થહીન
B. ફોગટ
C. નકામું
D. સાર્થક
ઉત્તરઃ
D. સાર્થક

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પ્રશ્ન 5.
નીચેના શબ્દોમાંથી સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.
A. અભિવ્યક્તિ
B. અભિવ્યક્તી
C. અભીવ્યક્તિ
D. અભીવ્યક્તી
ઉત્તરઃ
A. અભિવ્યક્તિ

પ્રશ્ન 6.
નીચેના શબ્દોમાંથી ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ શોધો.
A. મિતાહારી
B. રાજનીતિજ્ઞા
C. સહેલાણી
D. સ્મૃતિ સૂચન
ઉત્તરઃ
D. સ્મૃતિ સૂચન

જળનગરી વેનિસ Summary in Gujarati

જળનગરી વેનિસ પાઠ – પરિચય

પ્રસ્તુત પ્રવાસનિબંધમાં ઇટાલીના વેનિસ શહેરના ભૌગોલિક સ્થાન અને વિસ્તારનું આબેહૂબ તથા તાજગીપૂર્ણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વેનિસનો જળવ્યવહાર અને ખાસ કરીને નાની નાની જળ હોડીની બોલબાલા લેખિકાને સ્પર્શી જાય છે. લેખિકાનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અત્યંત પ્રશંસાપાત્ર છે.

સાહિત્યની અપાર પ્રીતિને કારણે લેખિકાએ યુરોપીય સ્થાપત્ય અને કલા સાહિત્યના વર્ણનમાં પ્રાણ પૂર્યો છે. યુરોપીય પ્રજાના માનસ અને સ્વભાષા પ્રીતિની ઝલક અહીં નજરે પડે છે.

Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ

પરભાષાના પ્રભાવમાં આપણે ઘણી વખત આપણી માતૃભાષાને અન્યાય કરી બેસીએ છીએ એ લેખિકાએ કટાક્ષ દ્વારા સમજાવ્યું છે.

[In this travelogue there is perfect and live description of the Venice city’s geographical location and extension. Venice’s small boats journey touches the writer. Sharp observation of the writer is praiseworthy.

The writer has filled life in the description of European sculpture and art because of her affection for literature. Mentality and affection of the European people for their own language is seen here.

The writer has explained in sarcastic way that sometime we unjust our mother tongue in the impression of Foreign language.]

જળનગરી વેનિસ (Meanings)

 • તાદશ્ય – આબેહૂબ; similar in all respects.
 • અનુપમ સુંદર, અજોડ; unique.
 • આતુરતા (સ્ત્રી) – ઈંતેજારી; eagerly.
 • વેણુ (સ્ત્રી.) – વાંસળી; flute.
 • મુગ્ધ – મોહક; delude.
 • અદ્ભુત – આલાદક; pleasure.
 • મોહક – મોહ પમાડવું; to deluded.
 • નિજાનંદ – પોતાનો આનંદ; the spiritual joy.
 • સરકવું – પસાર થવું; to slide. Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ
 • લખલખાટ (૫) – ઝગમગાટ; brilliance.
 • સહેલાણી – આનંદ કરવા નીકળેલા; joyous.
 • માણેક (નવું) – એક પ્રકારનું લાલ રંગનું રત્ન; ruby
 • મદમસ્ત – કફથી મસ્ત થયેલું; arrogant.
 • સાતસરુ – સાત સેરવાળું; seven strands.
 • સુવર્ણરજ – કનકધૂળ; fine particles.
 • સ્કૂર્તિ (સ્ત્રી.) – તાજગી; freshness.
 • આહવાન (નવું) – પડકાર; challenge.
 • તુમુલ – ભયંકર; dangerous.
 • ગફલત (સ્ત્રી.) બેદરકારી; negligence.
 • હરકત (સ્ત્રી.) – વાંધો; objection.
 • લોથ – નિપ્રાણ; tired.
 • સુપ્રસિદ્ધ – મશહૂર, જાણીતું; famous.
 • કમનીય – સુંદર, સુડોળ; beautiful.
 • દેદીપ્યમાન – ઉ જ્વળ; brilliant.
 • લાવણ્ય (નવું) – સૌંદર્ય; charm.
 • વિપુલ – પુષ્કળ; abundant.
 • પવિત્ર – નિર્મળ; holy.
 • સૂઝ – સમજ; understanding.
 • મયદાનવ – રાક્ષસ; demon.
 • દૂર – ઘાતકી; cruel.
 • બલિદાન (નવું) – સમર્પણ; sacrifice.
 • જાહોજલાલી (સ્ત્રી) – સમૃદ્ધિ; grandeur.
 • દુર્ભાગ્ય (નવું) – બદનસીબ; misfortune.
 • ચીવટ (સ્ત્રી.) – કાળજી; care.
 • તેજાના – મસાલા; spices.
 • વનાંચલ – વનનો ભાગ; forest area.
 • સાહેદી – સાક્ષી; witness. Class 12 Gujarati Textbook Solutions Chapter 10 જળનગરી વેનિસ
 • નફરત (સ્ત્રી.) – અણગમો; hatred.
 • અભિવ્યક્તિ (સ્ત્રી.) – રજૂઆત; express.
 • નિરર્થક – નકામું; useless.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *